پرسنل

نام و نام خانوادگی منصب
رئیس هیئت مدیرهدکتر عبد الرحیم بغدادی
مدیر عامل دکتر مهوش منتظری
مدیر کارخانه:مهندس علی اکبر بواسحاق
کنترل کیفی مهندس مرتضی خانی
کنترل کیفیمهندس فاطمه راعی کار
ناظر فنیمهندس هاجر حیدری

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 63
  • 23
  • 296
  • 114
  • 1,217
  • 5,041
  • 60,625
  • 132,508