پرسنل

نام و نام خانوادگی منصب
رئیس هیئت مدیرهدکتر عبد الرحیم بغدادی
مدیر عامل دکتر مهوش منتظری
مدیر کارخانه:مهندس علی اکبر بواسحاق
کنترل کیفی مهندس مرتضی خانی
کنترل کیفیمهندس فاطمه راعی کار
ناظر فنیمهندس هاجر حیدری

بایگانی تاریخ خورشیدی

ساعت به وقت تهران

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 242
  • 119
  • 333
  • 142
  • 2,508
  • 11,643
  • 82,628
  • 323,772